Kurumsal

  Sürdürebilirlik Politikası

  Sürdürülebilir olgusundan yola çıkarak Panorama Otel olarak tüm süreçlerde;

  ● Resmi kurumlar tarafından onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun, mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,

  ● Sürdürülebilirlik bakış açısını bir şirket kültürü haline getirmeyi ve bu alanda hem çalışanlar hem de paydaşlar nezdinde farkındalık oluşturmayı,

  ● Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,

  ● Olası çevresel etkileri tasarım aşamasından ömür çevrimi sonuna kadar kontrol altında tutmayı; zararları azaltmayı,

  ● Kirliliğin önlenmesi amacıyla atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya kontrol altına alarak geri kazanmayı,

  ● Çevre risk analizleri ve hedeflerini oluşturarak aksiyon planlarıyla sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı,

  ● Yaşam döngüsü kavramını benimseyerek çevre dostu ürünler kullanmayı,

  ● Tesisimizdeki tüm çalışanlarımıza çevre konusunda görsel ve uygulamalı eğitimler vererek; çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre sorumluluk bilincini arttırmayı,

  ● İlgili tüm taraflar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı, ● Paydaşların istek ve beklentilerinin dikkate alınarak, karar alma süreçlerinde paydaş katılımını desteklemeyi,

  ● Tüm çalışanlarımızla birlikte kişisel gelişim, beceri, tecrübe ve bilgilerimizi sürekli arttırabilmek için eğitimler gerçekleştirmeyi,

  ● İnsan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen tüm yasalara tam uyum sağlamayı, ● İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanması, çalışma standartlarının iyileştirilmesi konularına azami özen göstermeyi,

  ● Çalışacağı pozisyonun gerektirdiği eğitim, tecrübe ve yetkinliklerin yanı sıra kurum kültürümüz ve değerlerimizle uyumlu kişilik özelliklerine sahip tüm personel adaylarının; yaş, dil, ırk, renk, cinsiyet, din, engellilik, sosyo-ekonomik durum ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin işletmemizin tüm kademelerinde istihdamını sağlamayı,

  ● Tüm çalışanlarımıza eşit, standart, güvenli şartlarda çalışma imkânı sunmayı,

  ● Tüm çalışanlarımız, taşeronlar ve misafirler için sağlıklı ve güvenli çalışma ve yaşama ortamı oluşturmayı,

  ● Çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri önceden tespit edip, olası iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmeyi,

  ● Toplumun ve yerel paydaşların sosyal ve ekonomik kalkınmasına, yerel istihdama katkı sağlayacak toplumsal projeler geliştirmeyi ve iş birlikleri yapmak adına imkân yaratmayı,

  ● Yöremizin kalkınmasına faydalı olabilecek her türlü girişimi desteklemeyi,

  ● Yöre halkı ile personelimizin uyum içerisinde bir ilişki kurmalarını sağlamayı,

  ● Bölgesel kalkınma adına kurulan vakıf, dernek ve birlikleri desteklemeyi ve mümkün olan tüm süreçlerde iş birliği yapmayı,

  ● Resmi ve özel kuruluşların çevre faaliyetlerini desteklemeyi ve çevresel etkinliklere katılmayı,

  ● Faaliyet gösterilen coğrafyada bulunan tarihi değerler ve kültürel farklılıkları korumayı ve saygı göstermeyi,

  ● Kültürel mirasın gelecek nesillere güçlendirilerek taşınmasına çaba göstermeyi, ● Sürdürülebilir gelişime katkı sağlayacak yenilikçi teknolojilerin kullanılması ve geliştirilmesine olanak sağlamayı,

  ● Sürdürülebilir, esnek, şeffaf, hızlı iş süreçlerini yaygınlaştırmak ve verimliliği arttırmak için çevre dostu sonuçları analiz ederek doğru dijital dönüşüm süreçlerini işletmeye uyarlamayı,

  ● Çalışanlarımız ve misafirlerimiz ile ilgili tüm bilgilerin güvenliğini sağlamayı,

  ● Misafirlerimizi odak noktası olarak kabul etmeyi, beklenti ve ihtiyaçlarını önceden tespit edip, maksimum seviyede memnuniyet sağlamayı,

  ● Her bir memnuniyetsizliği tek tek ele alarak memnuniyete dönüştürmeyi,

  ● Tedarik zinciri sürdürülebilirliğinin sağlanması için çaba sarfetmeyi, adil ticaret uygulamalarını hayata geçirmeyi,

  ● Hammaddeden başlayarak sunuma kadar geçen tüm süreçlerde, hijyenik ortam koşullarında güvenilir gıda üretmeyi,

  ● Tüm faaliyetlerin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin ölçme ve değerlendirmesini yaparak olumsuzlukları azaltmaya yönelik iyileştirme aksiyonları almayı,

  hedeflemekte ve taahhüt etmektedir.

  Sürdürebilirlik Sunumu

  Sizi Arayalım